Hur går betongåtervinning till?

Det produceras årligen flertalet miljarder kubikmeter med betong i världen, varav 50 miljoner inte används på byggplatserna. Denna restbetong blir istället till avfall och utgör merkostnader inom byggbranschen. Det kostar idag stora pengar att hantera restbetongen och återvinningen av denna betong för att skapa ny betong, sker i en väldigt liten skala.

Det har numera lanserats system som omvandlar våt restbetong till torr ballast på kemisk väg, som sedan används för att producera ny betong. Man forslar sedan betongen vidare till betongblandarverket, med hjälp av ett fordon som under färden roterar betongen. Den ballast som blir återstoden i processen är torr, varför inget slam eller föroreningar förekommer efter hanteringen och lagringen av restbetongen.

Detta system är beprövat vid ett flertal anläggningar i Norden för betongåtervinning. Det resultat som påvisats är gott, varför denna lösning är att rekommendera inför framtiden.

Naturvårdsverkets syn på betongåtervinningen

Sex år framåt i tiden, från idag räknat, skall enligt EU-direktiven alltmer bygg-och rivningsavfall bli återvunnet. Detta gör att det ställs stora krav på byggbranschen och då framför allt inom betongåtervinning, vilket kräver en förbättring. Många menar att det kan återvinnas mera betong i en högre grad än vad som görs idag.

Problemet är bara att betongåtervinning kan medföra miljöfarligt avfall enligt Naturvårdsverket, som ställer stora krav på en minskning av detta. Kraven är dock alltför stränga, då det tillåtna värdet av miljöfarliga ämnen och föroreningar är mycket låga vid en betongåtervinning. Riktlinjerna för denna typ av återvinning får därför anses vara alltför diffusa, då handbokens text anser att det avfall som blir kvar, bara får utgöra en ringa miljörisk. Den tar inte tillräcklig hänsyn till den totala återvinningsprocessen ur miljösynpunkt. Detta avser koldioxidutsläppet vid transporten av avfallet. Dessutom gäller det restmaterialet bergkross som skall användas såsom fyllnadsmaterial.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hur går betongåtervinning till?